Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp MA001.G11.PMCL ngày 23/12/2015

 

CBGD : Dương Tôn Đảm
Khoa/ Bộ môn : BMTL

Môn học : MA001
Lớp : MA001.G11.PMCL
Phòng : E22

Thời gian : Tiết bắt đầu : 6
Tiết kết thúc : 8
Thứ : 4 Ngày : 23/12/2015