Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp MA001.G12.MTCL ngày 23/12/2015

 

CBGD : Dương Tôn Đảm
Khoa/ Bộ môn : BMTL

Môn học : MA001
Lớp : MA001.G12.MTCL
Phòng : E41

Thời gian : Tiết bắt đầu : 1
Tiết kết thúc : 3
Thứ : 4 Ngày : 23/12/2015