Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp PH002.G22.HTCL ngày 29/03/2016

 

CBGD : Vũ Đức Lung
Khoa/ Bộ môn : KTMT

Môn học : PH002
Lớp : PH002.G22.HTCL
Phòng : E44

Thời gian : Tiết bắt đầu : 6
Tiết kết thúc : 8
Thứ : 3 Ngày : 29/03/2016