Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp PH002.G22.MTCL ngày 19/04/2016

 

CBGD : Phan Đình Duy
Khoa/ Bộ môn : KTMT

Môn học : PH002
Lớp : PH002.G22.MTCL
Phòng : C101

Thời gian : Tiết bắt đầu : 1
Tiết kết thúc : 3
Thứ : 3 Ngày : 19/04/2016