Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Nhận Đơn Phúc Tra Điểm Cuối Kỳ 1 Năm Học 2017- 2018

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo nhận đơn phúc tra điểm thi cuối kỳ 1 năm học 2017-2018. 

Thời gian cụ thể như sau:

- 7h30- 11h30 từ ngày 21/02/2018  đến ngày 23/02/2018 

- 7h30- 16h30 ngày 26/02/2018

(mẫu phúc tra tại:https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien)