Skip to content Skip to navigation

Thông báo nộp báo cáo tiến độ Giữa kỳ KLTN HK2 - NH 2018-2019_khoa Hệ thống thông tin

VPĐB trân trọng thông báo:

Sinh viên Chương trình Chất lượng cao, Chương trình tiên tiến thuộc khoa Hệ thống thông tin đang làm KLTN trong học kỳ 2 năm học 2018-2019 vui lòng báo cáo tiến độ giữa kỳ KLTN cho giảng viên hướng dẫn và nộp lại báo cáo tiến độ về VP Khoa (mẫu theo file đính kèm).

Hạn chót nhận báo cáo tiến độ trước 11h ngày thứ 6 26/04/2019. Sau thời gian trên nếu không có báo cáo xem như sinh viên không báo cáo tiến độ giữa kỳ và sẽ bị xử lý theo quy định.

Đối với những nhóm có thay đổi tên đề tài KLTN làm theo mẫu đơn (file đính kèm mẫu KLTN-3) và nộp về VP Khoa hạn chót trước 11h ngày thứ 6 26/04/2019.