Skip to content Skip to navigation

Thông báo nộp báo cáo TTDN đối với sinh viên chương trình tiên tiến

Văn phòng thông báo đến sinh viên chương trình tiên tiến đã đăng ký học môn thực tập doanh nghiệp trong học kỳ hè 2017-2018, mã lớp CS5030.I31.CTTT nộp báo cáo về văn phòng Khoa Hệ thống thông tin trước ngày 21/09/2018.

Trân trọng.