Skip to content Skip to navigation

Thông báo nộp đề cương KLTN học kỳ 1 năm học 2016-2017 cho các bạn sinh viên CTTT

Thông báo về việc làm KLTN học kỳ 1 năm học 2016-2017 với những sinh viên đã đăng ký làm KLTN.

Đối với sinh viên đã có giảng viên hướng dẫn vui lòng nộp đề cương chi tiết về VP Khoa E9.2 đến ngày 28/09/2016 

Đối với sinh viên chưa có giảng viên hướng dẫn vui lòng liên hệ thầy Sang qua địa chỉ email: sangvm@uit.edu.vn trước ngày 28/09/2016 để được Khoa phân công giảng viên hướng dẫn.