Skip to content Skip to navigation

Thông báo quyết định chuyển ngành và chuyên ngành cho sinh viên thuộc CTĐB

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo quyết định chuyển ngành và chuyên ngành cho sinh viên hệ đào tạo chính quy trong file đính kèm.

Các sinh viên có tên trong danh sách điều chỉnh đăng ký học phần trực tuyến theo ngành và chuyên ngành mới  tại địa chỉ: https://dkhp.uit.edu.vn/user đến hết ngày 01/09/2017.