Skip to content Skip to navigation

Thông báo quyết định trao học bổng cho sinh viên Chương trình Chất Lượng Cao

Văn phòng xin thông báo cho các bạn sinh viên Chương trình Chất lượng cao, danh sách sinh viên  nhận học bổng. Khi nào được nhận học bổng Văn phòng sẽ thông báo cụ thể.

Danh sách trong file đình kèm.