Skip to content Skip to navigation

Thông báo thay đổi ca thi môn CS519.H21.ANTN

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo thay đổi ca thi môn CS519.H21.ANTN ngày 12/06/2017 ca 2 thành ca 1 các bạn sinh viên coi kỹ lại lịch thi và đi thi đúng giờ.