Skip to content Skip to navigation

Thông báo thay đổi phòng học 2 ngày 04-05/01/2018

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo thay đổi phòng học trong 2 ngày 04-05/01/2018 để phục vụ kỳ thi Cuối kỳ cụ thể như sau:STT Môn học Ngày học Số tiết Phòng đang học Phòng thay đổi
1 MA006.I11.HTCL 4/1/2018 1,2,3,4 C101 C106
2 MA003.I12.HTCL 4/1/2018 1,2,3 E42 C301
3 MA003.I12.HTCL.1 4/1/2018 4,5 E42 C301
4 EN004.I11.CLC 4/1/2018 1,2,3,4 E44 A315
5 IT009.I11.CLC 5/1/2018 4,5 C101 C106
6 MA003.I11.MTCL 5/1/2018 6,7,8 E22 E101
7 EN005.I15.CLC 5/1/2018 6,7,8 E44 E118
8 INT002.I11.CTTT 5/1/2018 1,2,3 E43 E104
9 INT003.I11.CTTT 5/1/2018 6,7,8 E41 E106
10 SS004.I11.CLC 5/1/2018 1,2 E34 E108
11 PH001.I12.PMCL 5/1/2018 6,7,8 C201 E116