Skip to content Skip to navigation

Thông báo thay đổi phòng học các lớp K11 từ ngày 05/06/2017-10/06/2017

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo thay đổi một số phòng học để phục vụ công tác thi từ ngày 05/06/2017-10/06/2017. 

Danh sách trong file đính kèm./.

File đính kèm: