Skip to content Skip to navigation

Thông báo thay đổi phòng học thực hành lớp CE118.H11.MTCL.1 và CE118.H11.MTCL.2

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo thay đổi phòng học thực hành lớp CE118.H11.MTCL.1 và CE118.H11.MTCL.2 chuyển sang học phòng C207 kể từ ngày 22/9/2016.

Lý do: Cần sử dụng KIT trong giờ thực hành.