Skip to content Skip to navigation

Thông báo thay đổi phòng học trong học kỳ 2 năm 2016-2017

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo các bạn sinh viên về việc thay đổi phòng học bắt đầu từ ngày 04/04/2017 đến hết học kỳ để phục vụ công tác tuyển sinh, thông tin thay đổi phòng trong file đính kèm./.