Skip to content Skip to navigation

Thông báo thay đổi phòng thi E41 (26/06/2017-30/06/2017)

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo thay đổi phòng thi E41 trong tuần từ ( 26/06/2017- 30/06/2017) cụ thể như sau:

 

1. IT003.H23.CLC ngày 27/06/2017 ca 2 phòng E41 chuyển sang phòng C108

2. MA002.H25.CLC thi ngày 28/06/2017 ca 2  phòng E41 chuyển sang phòng C108

3. PH002.H22.CLC thi ngày 29/06/2017 ca 2 phòng E41 chuyển sang phòng E101

4. EN005.H22.CLC thi ngày 30/06/2017 ca 3  phòng E41 chuyển sang phòng E101

 

Các bạn sinh viên nhớ đi thi đúng giờ và có mặt trước phòng thi ít nhất 15 phút.

Văn phòng cập nhật lại danh sách các bạn cấm thi kỳ này do nợ học phí, sinh viên vẫn được vào phòng thi bình thường và sinh viên phải hoàn thành học phí thì mới được cập nhật điểm thi.