Skip to content Skip to navigation

Thông báo thay đổi phòng thi MA002.H22.CLC ngày 28/03/2017

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo thay đổi phòng thi lớp MA002.H22.CLC ngày thi 28/03/2017 ca 3 phòng E23 sẽ chuyển sag phòng E104, thông báo đến các bạn sinh viên./.