Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2018-2019_VPĐB

Văn phòng thông báo đến sinh viên các chương trình đặc biệt thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2018-2019 (file đính kèm).

Lưu ý:

- Sinh viên NÊN đăng ký học phần theo khóa, ngành và lớp mà sinh viên đang học để tránh việc trùng lịch học.

- Giảng viên phân công hiện tại chỉ mới dự kiến, và có thể điều chỉnh đến hết tuần thứ 2 của học kỳ 1 năm học 2018-2019.

Trân trọng.