Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Thời Khóa Biểu Học Kỳ 2 Năm Học 2017-2018

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2017-2018 (file đính kèm)

Lưu ý:

- Lớp EN005.I28.CLC đã hủy và được gom chung với EN005.I27.CLC (một số sinh viên lớp EN005.I28.CLC bị đụng lịch học nên không thể đăng ký lớp EN005.I27.CLC)

- Sinh viên đăng ký lớp IS105.I22.HTCL, IS403.I21.HTCL (đã hủy) sẽ được Văn phòng tạo điều kiện đăng ký lớp IS105.I21.HTCL, IS403.I22.HTCL.

- TKB vẫn có thể điều chỉnh cho đến khi kết thúc tuần đầu tiên của học kỳ 2.

Trân trọng.