Skip to content Skip to navigation

Thông báo về lịch học với giáo viên nước ngoài các lớp Anh văn 4, Anh văn 5

Chào các bạn sinh viên,

Vì một số lý do khách quan, các lớp Anh văn 4, Anh văn 5 học với giảng viên người nước ngoài bắt đầu học từ ngày 09/09/2019.

Cụ thể:

ENG04.K11.CLC, Thứ 4, Tiết 45, P.E23

ENG04.K13.CLC, Thứ 2, Tiết 45, P.A309

ENG04.K15.CLC, Thứ 6, Tiết 45, P.E23

ENG04.K16.CLC, Thứ 6, Tiết 90, P.E43

ENG04.K17.CLC, Thứ 5, Tiết 45, P.E33

ENG05.K11.CLC, Thứ 6, Tiết 90, P.E34

ENG05.K12.CLC, Thứ 7, Tiết 45, P.E23

ENG05.K15.CLC, Thứ 6, Tiết 90, P.E23

ENG05.K16.CLC, Thứ 2, Tiết 45, P.A323

Các lớp Anh văn 4, Anh văn 5 học với Giảng viên Việt Nam vẫn học theo thời khóa biểu bình thường, bắt đầu từ ngày 02/09/2019.

Các bạn sinh viên chú ý để đi học theo đúng thời khóa biểu.

Trân trọng.