Skip to content Skip to navigation

Thông báo về môn "Tiếng Anh tăng cường"_chương trình tiên tiến khóa 2016 trở về trước

Trong chương trình đào tạo của sinh viên chương trình tiên tiến khóa 2014 và 2015 có 2 môn: tiếng anh tăng cường 1 và tiếng anh tăng cường 2. Khóa 2016 có 4 môn: tiếng anh tăng cường 1, 2, 3 và 4.

Hiện tại những sinh viên chưa hoàn thành các môn tiếng anh tăng cường khá nhiều. Do đó, để tạo điều kiện cho các bạn ĐẠT những môn này mà không phải học, Văn phòng sẽ cập nhật điểm cho những môn tiếng anh tăng cường này bằng hình thức:

- Sinh viên nộp chứng chỉ Anh văn (chứng chỉ quốc tế) về VP từ ngày 24/9/2018 đến hết ngày 24/10/2018 để được xem xét cập nhật điểm miễn.

- Sau ngày 24/10/2018 Văn phòng sẽ sắp xếp 1 ngày để tổ chức thi cho các bạn chưa nộp chứng chỉ, kết quả thi sẽ là căn cứ để xem xét và cập nhật điểm các môn tiếng anh tăng cường.

- Trường hợp sinh viên không nộp chứng chỉ và có kết quả thi không đạt sẽ phải học lại ở các lớp anh văn mà trường đang mở.

Lưu ý: Sinh viên bắt buộc phải hoàn thành các môn tiếng anh tăng cường theo chương trình đào tạo mới được tốt nghiệp.

Trân trọng.