Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021

Văn phòng thông báo kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021 như sau:

  • Từ ngày 21/12/2020 – 23/12/2020: công bố TKB dự kiến mở trong học kỳ 2
  • Đợt xác nhận: Từ 9h00 ngày 28/12/2020 đến 16h00 ngày 28/12/2020, sinh viên năm 1, 2 xem, xác nhận và có thể hủy ĐKHP đã được đăng ký sẵn trên hệ thống (không được ĐKHP mới). Nếu sinh viên không xác nhận thì kết quả ĐKHP sẽ bị hủy và sinh viên phải ĐKHP lại toàn bộ trong đợt chính thức.
  • Đợt chính thức: Từ 9h00 ngày 29/12/2020 đến 16h00 ngày 31/12/2020, sinh viên ĐKHP đợt chính thức trên hệ thống: Sinh viên tất cả các khóa ĐKHP, sinh viên năm 1, 2 có thể điều chỉnh hoặc đăng ký mới.
  • Đợt hiệu chỉnh: Từ 9h00 ngày 05/01/2021 đến 16h00 ngày 07/01/2021, sinh viên ĐKHP đợt hiệu chỉnh trên hệ thống, tại mục “Đăng ký học phần bổ sung”.
  • Đợt cứu xét: Từ 9h00 ngày 02/3/2021 đến 16h00 ngày 04/3/2021 sinh viên xin cứu xét ĐKHP trên hệ thống. Chỉ giải quyết các trường hợp đặc biệt (nhập học trễ, khôi phục ĐKHP vì lý do học phí, …).
  • Bắt đầu HK 2 năm học 2020 – 2021: Khóa 2020 ngày 08/03/2021, các khóa còn lại ngày 01/03/2021.

Thông tin chi tiết về việc đăng ký học phần, sinh viên đọc tại file đính kèm.

Trân trọng.