Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc Hướng dẫn chỉnh sửa Khóa luận- CTTT

 Khoa Hệ thống Thông tin thông báo đến sinh viên Chương trình Tiên tiến vừa bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp vào ngày 29/01/2018 vui lòng xem thông báo về việc Hướng dẫn chỉnh sửa Khóa luận sau khi ra Hội đồng bảo vệ. (file đính kèm). Sinh viên thực hiện việc điều chỉnh từ ngày 01/02/2018 đến ngày 23/02/2018. Ngày 26/02/2018 , Khoa HTTT sẽ tiến hành nhận 02 quyển KLTN (Bìa cứng xanh dương mạ vàng theo biểu mẫu đã được đăng tải trên website của CTTT).

Sinh viên vui lòng thực hiện đúng theo hướng dẫn của Khoa HTTT, khi nộp 02 quyển KLTN phải có đầy đủ các biên bản và Giấy xác nhận theo hướng dẫn của Khoa. Khoa HTTT chỉ nhận KLTN khi Sinh viên thực hiện đúng theo hướng dẫn.

Trân trọng thông báo.