Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc thi Anh văn các bạn Chương trình Tài năng

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo đến các bạn sinh viên mới chuyển vô hệ Tài năng thi môn Anh văn giữa kỳ II, các bạn sinh viên học lớp nào thì thi theo danh sách lớp đó, vì hiện tại đã cập nhật danh sách lớp rồi, còn danh sách phòng thi thì không cập nhật mới.