Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT MIỄN ANH VĂN TRONG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 (ĐỢT BỔ SUNG)

Văn phòng các Chương trình Đặc biệt thông báo về việc xét miễn Anh văn trong học kỳ 2 năm học 2020-2021 (đợt bổ sung) như sau:

Sinh viên upload chứng chỉ lên daa (không cần nộp đơn xét miễn), Văn phòng sẽ căn cứ vào điểm thi chứng chỉ để xét miễn môn Anh văn tương ứng mà sinh viên chưa đạt hoặc chưa học.

Trường hợp sinh viên muốn học tại trường mà không muốn xét miễn, chỉ cần xét chuẩn đầu ra thì vui lòng gửi email hoặc liên hệ VP.

Hạn chót nộp chứng chỉ xét bổ sung cho học kỳ 2 năm học 2020-2021: 23/01/2021

 

Lưu ý: Sinh viên lưu ý sau khi upload chứng chỉ lên daa, chứng chỉ sẽ hiển thị trạng thái: "Đã tiếp nhận" nghĩa là VP đã nhận được chứng chỉ sinh viên và sẽ xử lí theo quy trình. Đến ngày 26/02/2021, nếu sinh viên đã nộp chứng chỉ trước ngày 23/01/2021 mà chưa được xét Miễn thì các bạn liên hệ VP để VP xem xét giải quyết.

Trân trọng./.