Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc xử lý mã môn học anh văn 1, 2, 3 và giải tích 1, 2

Văn phòng đặc biệt thông báo về việc xử lý mã môn học Anh văn 1,2,3 (mã môn EN001, EN002, EN003 và EN004, EN005, EN006) và Giải tích 1,2 (MA001, MA002) thay thế bằng môn Giải tích (MA006) trong file đính kèm.