Skip to content Skip to navigation

Thông báo v/v Thu học phí Học kỳ 2, 2017-2018 Hệ ĐTĐH Chính quy

Hiện tại, phòng Kế hoạch Tài chính đã gửi Thông báo về việc thu học phí học kỳ 2, năm học 2017-2018 hệ ĐTĐH Chính quy  lên website phòng Kế hoạch Tài chính. Sinh viên xem thông tin học phi tại: https://khtc.uit.edu.vn/node/291

Lưu ý: Những sinh viên được hỗ trợ học phí học anh văn bổ túc, hiện Phòng KHTC chưa khấu trừ phần hỗ trợ học phí này vào học phí học kỳ 2, do đó khi đóng học phí học kỳ 2 sinh viên tự động trừ phần học phí được hỗ trợ và đóng khoản học phí sinh viên THỰC phải đóng.

Trân trọng.

File đính kèm: