Skip to content Skip to navigation

về việc báo cáo Thực tập Tốt nghiệp của sinh viên CTTT

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo về việc báo cáo thực tập tốt nghiệp sinh viên CTTT

Khoa gửi danh sách hội đồng bảo vệ thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2017-2018 (file đính kèm) của sinh viên CTTT. Mọi thắc mắc gửi mail cho thầy Sang tại sangvm@uit.edu.vn

Thời gian bảo vệ: sáng thứ ba 02/01/2017 bắt đầu lúc 8h tại phòng E9.3