Skip to content Skip to navigation

Về việc hủy lớp EN006.I25.CLC

Như đã thông báo đến sinh viên trong mail trước đây, hiện sĩ số lớp EN006.I25.CLC chỉ còn lại 12 sv (lớp do Cô Hồ Thị Xuân Vương giảng dạy), do đó văn phóng sẽ HỦY lớp này đồng thời sẽ tạo điều kiện cho các bạn được đăng ký học EN006 ở các lớp khác của Chất lượng cao.

Trân trọng