Skip to content Skip to navigation

Về việc nghỉ lớp MKTG5883.K11.CTTT - Khai phá dữ liệu và ứng dụng - sáng thứ 5 ngày 07/11/2019

Văn phòng đặc biệt xin thông báo đến các bạn sinh viên,

Vì lý do giảng viên mới lớp MKTG5883.K11.CTTT - Khai phá dữ liệu và ứng dụng - chưa sắp xếp kịp lịch giảng dạy nên lớp được nghỉ sáng thứ 5 ngày 07/11/2019, tiết 1234.

Lớp học lại bình thường vào chiều thứ 5 ngày 07/11/2019, tiết 6789, phòng E02.4

Trân trọng thông báo.