Skip to content Skip to navigation

Chương trình Chất lượng cao

2. Cơ hội nghề nghiệp

- Giám đốc thông tin (CIO), quản trị viên cơ sở dữ liệu.

- Chuyên viên lập dự án, lên kế hoạch, hoạch định chính sách, phát triển các ứng dụng HTTT hoặc lập trình viên phát triển phần mềm hệ thống.

- Chuyên viên phân tích thiết kế , cài đặt các dự án CNTT, chuyên viên tư vấn giải pháp CNTT,…

3. Thông tin liên hệ

- Điện thoại: (08) 37251993 – 119

- Website: http://is.uit.edu.vn