Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch giảng dạy - Kỹ sư Tài năng ngành An toàn Thông tin (dự kiến)

Đây là kế hoạch giảng dạy mẫu. Tùy điều kiện thực tế, một số môn có thể được mở hoặc không được mở.

Học kỳ

Mã MH

Tên môn học

Số TC

Chi tiết TC

LT

TH

I

EN001

Anh văn 1

4

4

0

MA003

Đại số tuyến tính

3

3

0

SS001

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

5

5

 

MA001

Giải tích 1

3

3

0

IT001

Nhập môn lập trình

4

3

1

PH001

Nhập môn Điện tử

3

3

0

ME001

Giáo dục quốc phòng

Tính riêng

PE001

Giáo dục thể chất 1

Tính riêng

 

Tổng HK1

22

21

1

II

EN002

Anh văn 2

4

4

0

SS004

Kỹ năng nghề nghiệp

2

0

2

MA002

Giải tích 2

3

3

0

PH002

Nhập môn Mạch số

4

3

1

IT002

Lập trình hướng đối tượng

4

3

1

IT003

Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật

4

3

1

PE002

Giáo dục thể chất 2

Tính riêng

 

Tổng HK2

21

16

5

III

EN003

Anh văn 3

4

4

0

SS002

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

3

3

0

IT005

Nhập môn Mạng máy tính

4

3

1

IT004

Cơ sở dữ liệu

4

3

1

IT006

Kiến trúc máy tính

3

2

1

 

Tổng HK3

18

15

3

IV

IT009

Giới thiệu ngành

2

2

0

NT111

Thiết bị mạng và truyền thông đa phương tiện

4

3

1

MA004

Cấu trúc rời rạc

4

4

0

NT106

Lập trình mạng căn bản

4

3

1

IT007

Hệ điều hành

4

3

1

 

Tổng HK4

18

15

3

V

MA005

Xác suất thống kê

3

3

0

NT105

Truyền dữ liệu

4

3

1

NT103

Hệ điều hành Linux

4

3

1

NT101

An toàn Mạng máy tính

4

3

1

SS003

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

2

0

 

Tổng HK5

17

14

3

VI

NT405

Bảo mật Internet

3

2

1

NT211

An ninh nhân sự, định danh và chứng thực

3

2

1

NT119

Mật mã học

4

3

1

SE107

Phân tích thiết kế hệ thống

3

3

0

SMET2

Phương pháp luận sáng tạo khoa học – công nghệ

2

2

0

 

Tổng HK6

15

12

3

VII

NT205

Tấn công Mạng

3

2

1

NT334

Pháp chứng kỹ thuật số

3

2

1

 

Môn tự chọn 1

3

2

1

 

Môn tự chọn 2

3

2

1

 

Môn tự chọn 3

3

2

1

 

Tổng HK7

15

10

5

VIII

NT114

Đồ án chuyên ngành

3

0

3

NT115

Thực tập doanh nghiệp

3

2

1

NT331

Xây dựng chuẩn chính sách an toàn thông tin trong doanh nghiệp

3

0

3

 

Môn tự chọn 4

3

2

1

 

Tổng HK8

12

4

8

IX

NT505

Luận văn tốt nghiệp

10

0

10

 

Tổng HK9

10

0

10

   

Tổng cộng

148