Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Lập trình hướng đối tượng (IT002.M21.CNCL) ngày 13/06/2022

CBGD : Nguyễn Công Hoan
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Lập trình hướng đối tượng (IT002)
Lớp : IT002.M21.CNCL
Phòng : E44
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 8
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 2 , ngày 13/06/2022