Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Máy học (CS114.M21.KHCL) ngày 17/06/2022

CBGD : Phạm Nguyễn Trường An
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Máy học (CS114)
Lớp : CS114.M21.KHCL
Phòng : C210
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 6 , ngày 17/06/2022