Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Công nghệ Internet of things hiện đại (NT532.M21.MMCL) ngày 08/06/2022

CBGD : Lê Kim Hùng
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Công nghệ Internet of things hiện đại (NT532)
Lớp : NT532.M21.MMCL
Phòng : C314
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 4 , ngày 08/06/2022