Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Tiếng Nhật 6 (JAN06.M23.CNCL) ngày 19/07/2022

CBGD : Hirayama Junko
Khoa/ Bộ môn : P.DTDH
Môn học : Tiếng Nhật 6 (JAN06)
Lớp : JAN06.M23.CNCL
Phòng : E114
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 3 , ngày 19/07/2022