Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Vật lý đại cương I (PHYS1114.M31.CTTT.1) ngày 06/08/2022

CBGD : Lê Nguyễn Bảo Thư
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Vật lý đại cương I (PHYS1114)
Lớp : PHYS1114.M31.CTTT.1
Phòng : E32
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 7 , ngày 06/08/2022