Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Xây dựng HTTT trên các framework (IS220.N12.HTCL.1) ngày 06/10/2022

CBGD : Vũ Minh Sang
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Xây dựng HTTT trên các framework (IS220)
Lớp : IS220.N12.HTCL.1
Phòng : C110
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 5 , ngày 06/10/2022