Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Lập trình TTNT trong Game (SE328.H21.PMCL) ngày 17/02/2017

CBGD : Nguyễn Vĩnh Kha
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Lập trình TTNT trong Game (SE328)
Lớp : SE328.H21.PMCL
Phòng : E106
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 6 , ngày 17/02/2017