Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (IT003.H26.CLC) ngày 16/06/2017

CBGD : Ngô Đức Thành
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (IT003)
Lớp : IT003.H26.CLC
Phòng : E41
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 3
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 6 , ngày 16/06/2017