Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Thị giác máy tính nâng cao (CS331.I11.KHTN) ngày 14/09/2017

CBGD : Ngô Đức Thành
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Thị giác máy tính nâng cao (CS331)
Lớp : CS331.I11.KHTN
Phòng : E114
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 5 , ngày 14/09/2017