Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Toeic 2 (INT004.I11.CTTT) ngày 06/01/2018

CBGD : Lê Huỳnh Bảo Trâm
Khoa/ Bộ môn : BMAV
Môn học : Toeic 2 (INT004)
Lớp : INT004.I11.CTTT
Phòng : E23
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 6
Thứ : 7 , ngày 06/01/2018