Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn điện tử (PH001.I11.ATCL) ngày 09/01/2018

CBGD : Phan Hoàng Chương
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Nhập môn điện tử (PH001)
Lớp : PH001.I11.ATCL
Phòng : C106
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 3 , ngày 09/01/2018