Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Lập trình hướng đối tượng (IT002.I21.MMCL) ngày 12/03/2018

CBGD : Nguyễn Vĩnh Kha
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Lập trình hướng đối tượng (IT002)
Lớp : IT002.I21.MMCL
Phòng : E44
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 2 , ngày 12/03/2018