Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Thực tại ảo (CS527.I21.KHTN) ngày 15/03/2018

CBGD : Ngô Đức Thành
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Thực tại ảo (CS527)
Lớp : CS527.I21.KHTN
Phòng : A309
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 5 , ngày 15/03/2018