Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Lập trình hướng đối tượng (IT002.I22.PMCL.1) ngày 13/03/2018

CBGD : Huỳnh Nguyễn Khắc Huy
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Lập trình hướng đối tượng (IT002)
Lớp : IT002.I22.PMCL.1
Phòng : A205
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 3 , ngày 13/03/2018