Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Công nghệ phần mềm chuyên sâu (SE214.I23.PMCL) ngày 13/04/2018

CBGD : Phan Trung Hiếu
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Công nghệ phần mềm chuyên sâu (SE214)
Lớp : SE214.I23.PMCL
Phòng : C101
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 6 , ngày 13/04/2018