Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Thống kê (STAT4033.I21.CTTT) ngày 23/04/2018

CBGD : Phạm Hoàng Uyên
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Thống kê (STAT4033)
Lớp : STAT4033.I21.CTTT
Phòng : E24
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 2 , ngày 23/04/2018