Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Cơ sở dữ liệu phân tán (IS211.I21.HTCL) ngày 21/04/2018

CBGD : Ngô Thanh Hùng
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Cơ sở dữ liệu phân tán (IS211)
Lớp : IS211.I21.HTCL
Phòng : E108
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 7 , ngày 21/04/2018