Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn Công nghệ phần mềm (SE104.I22.HTCL) ngày 22/05/2018

CBGD : Huỳnh Ngọc Tín
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Nhập môn Công nghệ phần mềm (SE104)
Lớp : SE104.I22.HTCL
Phòng : E42
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 9
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 3 , ngày 22/05/2018